Facebook onderwijs vacatures
Twitter Onderwijs Vacatures
LinkedIn Onderwijs Vacatures
Spijtenburg Onderwijs
Contact

U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen via:

Of via het:

Contactformulier

Recente vacatures
Klik op de knop vacatures om onze actuele vacatures te bekijken.
Bekijk alle vacatures

Interim Management

Van Waarnemer tot crisismanager

Onze interim-managers beschikken over uitgebreide ervaring bij verschillende onderwijsinstellingen. Hierdoor kunnen zij sneller processen overzien en daardoor effectiever functioneren. Zij werken op een manier die past bij de cultuur en werkwijze van uw organisatie.

De inzet van onze interim-managers moet afgemeten kunnen worden aan concrete resultaten, zoals het op orde hebben van de verplichte beleidsdocumenten, het versterken van de onderlinge afstemming binnen het team, het verminderen van het ziekteverzuim onder het personeel, het vergroten van de onderwijsresultaten, het inzichtelijk maken van de financiële situatie.

Onze interim-managers worden op verschillende manieren ingezet:

Overbrugging, tijdelijke waarneming

Bij bijvoorbeeld ziekte of langdurig verlof kan het nodig zijn om tijdelijk een ervaren interim-manager in te zetten. Een ervaren onderwijsmanager kan dit tijdelijke probleem verhelpen.

Crisismanagement

Onze crisismanagers hebben ervaring met crisissituaties bij onderwijsinstellingen. Doorgaans starten zij met het creëren van rust en vertrouwen, het snel en zorgvuldig analyseren van de problematiek en het uitvoeren van een verbetertraject.

Verandermanagement

Onze verandermanagers hebben bij verschillende onderwijsinstellingen verandertrajecten doorgevoerd. Zij werken op een professionele en planmatige manier en zorgen ervoor dat het resultaat van hun werk zorgvuldig geïmplementeerd.

Co-management en Coaching

Onze co-managers en coaches hebben ervaring met het coachen van directeuren, bovenschools managers, individuele docenten/leraren en teams. Zij doen dit op een planmatige manier. Bij aanvang stellen zij met de gecoachte de doelen vast. Ook worden afspraken gemaakt over de duur, de frequentie, de vertrouwelijkheid en de evaluatie.

Bij co-management werkt een interim-manager naast de zittende directeur of bestuurder. De co-manager werkt op basis van gelijkwaardigheid samen met het management. De regie blijft dan ook bij de eindverantwoordelijke bestuurder, rector, directeur, afdelingsleider of schoolleider.

De co-manager kan ondersteuning bieden op diverse terreinen, zoals de financien, het informatiebeheer, het onderwijskundig beleid, HRM. Ook op strategisch en bestuurlijk niveau kan de co-manager van betekenis zijn en de directeur of bestuurder - indien gewenst - een spiegel voorhouden en het handelingsrepertoire van de zittende directeur of manager vergroten.

Procedure

Indien u als opdrachtgever op zoek bent naar een interim-manager met een goede staat van dienst in het onderwijs, dan nodigen wij u graag uit om contact met ons op te nemen. Dit kan per e-mail info@spijtenburg.nl of per telefoon 0162-420110. Wij zullen uw aanvraag vertrouwelijk behandelen.

Vervolgens dragen wij vrijblijvend één of meerdere kandidaten voor, die voldoen aan uw selectiecriteria.

Wij dragen in de meeste gevallen meerdere kandidaten voor. Kandidaten kunnen immers wel voldoen aan de inhoudelijke criteria, maar er moet ook altijd een goede menselijke klik zijn tussen de persoon achter de opdrachtgever en de persoon achter de kandidaat.

Onze interim-managers zijn zorgvuldig geselecteerd op kwaliteit en werkervaring.

Uiteraard heeft u als opdrachtgever zicht op de uurtarieven van onze interim-managers. U kunt bij ons rekenen op een goede kandidaat met een redelijk uurtarief.

Ons aanbod is vrijblijvend tot het moment waarop wij contractuele afspraken hebben gemaakt over de inzet en het tarief van deze kandidaat.

Kwaliteitsbewaking opdracht

Een planmatige aanpak

De aanvaarding van de opdracht wordt schriftelijk vastgelegd in een contract.

De interim-managers van Spijtenburg voeren de opdracht op een planmatige manier uit, waarbij zij de werkzaamheden volgens onderstaande fasering uitvoeren. Natuurlijk zal bij een probleem- of crisissituatie sprake zijn van een uitgebreidere aanpak, dan wanneer het vooral gaat om het ‘op de winkel passen’. Maar ook dan blijkt uit ervaring hoe belangrijk het is dat de interim-manager de werkzaamheden planmatig uitvoert vanuit een analyse van de huidige situatie en het stellen van prioriteiten die hij goed afstemt met de opdrachtgever.

Eerste verkenning

De interim-manager maakt kennis met de organisatie, verkent de organisatie voor wat betreft het beleid, de cultuur, de communicatie met ouders, lopende dringende zaken.

Analyse van de huidige situatie

De interim-manager voert een quick scan uit van de organisatie die hij/zij aantreft. Dit wordt gedaan aan de hand van het verzamelen van gegevens, het analyseren van de situatie, het stellen van de diagnose, het opstellen van een plan van aanpak.

Plan van Aanpak

In het plan van aanpak wordt de opdracht nader ingevuld.
De prioriteiten, doelen, voorwaarden, tijdpad, uit te voeren werkzaamheden komen puntsgewijs aan bod. Tevens wordt aangegeven hoe de werkzaamheden geëvalueerd worden.

De evaluatie

Zowel tussentijds als aan het eind worden de werkzaamheden geëvalueerd en vindt zo nodig bijstelling plaats. Bij de evaluatie zijn de opdrachtgever betrokken, de interim-manager en de consultant van Spijtenburg.

De inzet van onze interim-managers moet afgemeten kunnen worden aan concrete resultaten, zoals het op orde hebben van de verplichte beleidsdocumenten, het versterken van de onderlinge afstemming binnen het team, het verminderen van het ziekteverzuim onder het personeel, het vergroten van de onderwijsresultaten, het inzichtelijk maken van de financiële situatie. Indien de interim-managers planmatig werkt vanuit een analyse van de situatie en het formuleren van concrete doelen dan volgt de evaluatie daar logisch uit voort.

Spijtenburg gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close