Facebook onderwijs vacatures
Twitter Onderwijs Vacatures
LinkedIn Onderwijs Vacatures
Spijtenburg Onderwijs
Contact

U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen via:

Of via het:

Contactformulier

Recente vacatures
Klik op de knop vacatures om onze actuele vacatures te bekijken.
Bekijk alle vacatures

Proces Werving & Selectie (1/2)

1. Functieprofiel en selectiecriteria

De opdrachtgever kan ervoor kiezen om het profiel door de eigen organisatie te laten ontwikkelen of door Spijtenburg.

Het functieprofiel wordt ontwikkeld op basis van gesprekken met een aantal mensen van de organisatie en bestudering van teksten, zoals beleidsplannen en jaarverslagen.

Spijtenburg stelt aan de hand van het profiel selectiecriteria op, die leidend zijn bij de werving en selectie van kandidaten.

2. Werving

Spijtenburg hanteert meerdere wervingsmethoden:

  • Raadpleging van het kandidatenbestand. Spijtenburg beschikt over een uitgebreid kandidatenbestand. Dit bestand bestaat uit een kandidaten die geselecteerd zijn door de consultants van Spijtenburg voor functies op management-, bestuurs- en toezichtniveau in alle onderwijsbranches.
  • Netwerk-search en headhunting: actief benaderen van potentiële kandidaten binnen het netwerk van managers, bestuurders en toezichthouders voor vaste en interimfuncties.
  • Internet-search. Spijtenburg plaats de vacature kosteloos op haar eigen website www.Spijtenburg-onderwijs.nl. De vacature wordt automatisch doorgeplaatst naar de belangrijkste vacaturebanken en sociale media. Daarnaast maakt Spijtenburg gebruik van relevante digitale vacaturebanken.
  • In een aantal gevallen kiest de opdrachtgever er bewust voor om de vacature ook via dagbladen publiek bekend te maken.

3. Selectie

De selectie bestaat uit het beoordelen en selecteren van ontvangen brieven en het houden van selectiegesprekken.

Er wordt een commissie ingesteld die tot taak heeft de kwaliteiten van de kandidaten voor de betreffende functie te wegen en een voordracht te doen.

De rol van Spijtenburg wordt in overleg met de opdrachtgever ingevuld. De rol kan variëren van gespreksleider tot adviseur. In ieder geval zal Spijtenburg de commissie adviseren bij de inhoudelijke voorbereiding van de selectiegesprekken.

Toetsing van de kandidaten vindt plaats op basis van de vastgestelde selectiecriteria, verwerkt in de profielschets. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de methode van criteriumgericht bevragen (STAR-methode).

Tevens worden referenties nagetrokken. Ook wordt een Verklaring Omtrent het Gedrag gevraagd.
Zo nodig wordt een psychologisch onderzoek of een assessment uitgevoerd.

Het werk van de commissie zal bij geschiktheid van de kandidaten resulteren in een voordracht.
Kandidaten die niet verder in de procedure meegenomen worden, worden in een persoonlijk gesprek door de voorzitter van de commissie van de argumentatie op de hoogte gesteld.

4. Code

De van kandidaten verkregen informatie wordt vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld.

De kandidaten worden deugdelijk en volledig geïnformeerd over de te volgen procedure, de inhoud van de functie en de plaats daarvan in de organisatie. Indien van de procedure wordt afgeweken, dan wordt dit aan de kandidaat meegedeeld.

De organisatie bericht de kandidaat zo spoedig mogelijk na de selectiegesprekken of hij/zij wordt voorgedragen voor benoeming of wordt afgewezen.

Indien de organisatie inlichtingen over de kandidaat wil inwinnen bij derden, vraagt zij hiertoe vooraf diens toestemming. De beoogde informatie moet direct verband houden met de te vervullen vacature en mag geen onevenredige inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van de kandidaat.

Een assessment kan slechts plaatsvinden door of onder verantwoordelijkheid van een erkend psycholoog. Deze behoeft de toestemming van de sollicitant om de resultaten van het onderzoek aan de opdrachtgever (de organisatie) te kunnen overleggen.

Schriftelijke gegevens afkomstig van een kandidaat worden zo spoedig mogelijk na de afwijzing teruggezonden of vernietigd, tenzij anders overeengekomen.

Bij de aanstelling worden alle afspraken en toezeggingen schriftelijk vastgelegd.

De organisatie onderzoekt schriftelijke klachten van kandidaten die van oordeel zijn dat zij onzorgvuldig, onbillijk of onjuist zijn behandeld, waarna de kandidaat schriftelijk en gemotiveerd wordt geïnformeerd over de bevindingen van de organisatie.

Spijtenburg gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close